Prava i Obaveze - HRICKO PREPRAVA

Prava i Obaveze

 • Kupovinom karte putnik je saglasan sa svim pravima i obavezama koji slede.
 • Promena datuma putovanja u roku dužem od 12 časova pre polaska je besplatna. Promena datuma putovanja u kraćem vremenskom periodu od 12 časova računa se kao otkazivanje  putovanja. Rezervaciju je moguće promeniti maksimalno tri puta.
 • Putnici moraju da poštuju pravila prevoznika koja se tiču ličnog prtljaga. Maksimalna veličina svakog ličnog prtljaga iznosi 80x60x30 cm. Maksimalna težina ličnog prtljaga iznosi 20 kg. Preveliki prtljag jeste onaj čiji zbir dužine, širine i visine iznosi više od 170 cm ili je njegova težina veća od 20 kg. Višak prtljaga, ili prtljag koji prelazi dozvoljenu veličinu ili težinu, bicikli, dečija kolica, skije i sl. moguće je prevoziti samo uz predhodnu saglasnost prevoznika i dodatno se naplaćuje. Ako prevoznik odobri prevoz ovakvog prtljaga, obavezno je da prtljag bude upakovan na najmanju moguću veličinu tako da se ne bi oštetio prtljag ostalih putnika. Vozač zadržava pravo da ne primi u vozilo prtljag zbog  prekoračene veličine, eventualnog sadržaja ptljaga  ili prtljaga za koji nije plaćena dodatna naknada za prevoz. U slučaju punog prtljažnog prostora vozač zadržava pravo da ne primi prekobrojni ili prtljag koji prelazi navedene dimenzije  a čiji prevoz nije bio ranije rezervisan.
 • Prtljag koji ima veću vrednost se prevozi na putnikovu odgovornost. Prevoznik ne odgovara za priručni prtljag. Na prtljagu mora vidljivo da bude napisano ime i prezime, adresa i telefon.
  Prevoznik preporučuje individualno putno osiguranje prtljaga.
  Eventualne reklamacije putnika u vezi prtljaga dolaze u obzir odmah nakon preuzimanja prtljaga od šofera i to samo za prtljag za koji je plaćena nadoknada. Putnik mora u roku od 3 dana nakon završetka putovanja da izračuna štetu i prevozniku u pisanoj formi predaje zahtev za nadoknadu štete.
  Ako se šteta na prtljagu ne prijavi na gore navedeni način, putnik gubi pravo na nadoknadu štete. 
  Izgubljeni ili zaboravljeni prtljag čuva se najduže 30 dana, a putnik je obavezan da ga sam preuzme od prevoznika u navedenom roku.
 • Putnik mora da se pridržava propisa u ciljnoj i tranzitnoj državi, kao i propisa i uredbi koji se tiču:
 • putovanja, dokumenata za ulazak i izlazak iz države i ostalih relevantnih propisa;
 • carinskih propisa i mera;
 • uredbi finansijskih i ostalih državnih organa, u vezi sa njim, uključujući upisan i ručni prtljag.
 • prevoznik ne odgovara za putnike koji ne poštuju ova pravila.
 • Ako vozač ustanovi da putne isprave nisu važeće ili su nepotpune, isti zadržava pravo da ne primi putnika u vozilo.
 • Putnika, kojeg organi carinske i pasoške kontrole zadrže preko vremena navedenog u redu vožnje, šofer ima pravo bez nadoknade da isključi iz prevoza.
 • Putnici moraju da poštuju pravila koja se tiču polaska sa pojedinih stanica, graničnih prelaza, odmorišta itd. Čekanje putnika, koji kasni nije moguće. Putnici koji zakasne na polazak kombija moraju sami da snose troškove kašnjenja.
 • Prevoznik zadržava pravo da bez nadoknade isključi iz prevoza lice koje ne poštuje pravila naše firme. Prevoznik nije u obavezi da primi lice za koje se opravdano može pretpostaviti da će onemogućiti prevoznika u izvršenju njegovih obaveza prema drugim putnicima (lica pod dejstvom alkohola ili opojnih droga, lica koja se ponašaju nepristojno, kao lica koja uznemiravaju ostale putnike) i takvo lice može da isključi bez nadoknade iz putovanja.
 • Prevoznik ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu bilo kakvim kašnjenjem ili otkazivanjem veza ili za nerealizovane usluge koje proizilaze iz redovnih neometenih linija.
  Prevoznik ne preuzima odgovornost za štetu nastalu usled „više sile“.
  U ostalim slučajevima postupa se na osnovu važećih putnih propisa.
 • Pušenje u kombiju nije dozvoljeno.
 • Deca do 15 godina mogu da putuju samo u pratnji odraslih osoba ili bez pratnje, ako je to u skladu sa zakonom i propisima i unapred naglašeno prilikom rezervisanja. Mladi od 15 do 18 godina mogu da putuju samostalno uz sagasnost roditelja ili zakonskih staratelja, koja mora da bude pokazana vozaču pred ulazak u kombi.
 • UPOZORENJE: u slučaju da u toku vožnje zbog bilo čega morate da napustite vozilo – plaćeni iznos ne vraćamo!

Zaštita ličnih podataka

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo i na drugi način ne ustupamo lične podatke putnika (ime, prezime, e mail, broj telefona i dr.) trećim licima, osim u slučajevima kada smo dužni da tako postupamo u skladu sa zakonom.

Category