Prepravné podmienky - HRICKO PREPRAVA

Prepravné podmienky

 • Cestujúci okamihom zakúpenia lístka súhlasí s prepravnými podmienkami, ktoré sú uvedené ďalej. 
 • Zmena dátumu odchodu v cestovnom lístku je v dobe dlhšej ako 12 hodín pred odchodom vykonaná bezplatne. Menej ako 12 hodín pred odchodom je posudzovaná ako zrušenie odchodu. Rezerváciu je možné meniť maximálne trikrát.
 • Cestujúci musia rešpektovať pokyny dopravcu týkajúce sa ich batožiny. Maximálne rozmery každej batožiny je 80x60x30 cm. Maximálna hmotnosť každej zapísanej batožiny je 20 kg. Za nadrozmernú sa považuje batožina, ktorej súčet dĺžky, šírky a výšky je väčší ako 170 cm alebo jej hmotnosť je vyššia ako 20 kg. Batožina, ktorá prekračuje stanovené rozmery, alebo hmotnosť, bicykle, detské kočíky, lyže atď je možné prepravovať len s predchádzajúcim výslovným súhlasom prepravcu a za ich prepravu je vyberaný poplatok. Ak prevádzkovateľ povolí prepravu mimoriadnej batožiny, tieto musia byť zložené na najmenší možný rozmer a zabalené tak, aby nepoškodili batožinu ostatných cestujúcich. Šofér je oprávnený neprijať na prepravu batožinu, ktorá je z dôvodu svojich rozmerov alebo povahy z prepravy vylúčená alebo, za ktorú nebol zaplatený poplatok uvedený v cestovnom poriadku. V prípade plne naloženého batožinového priestoru je šofér oprávnený neprijať k preprave nadpočetnú alebo nadrozmernú batožinu, ktorej preprava nebola vopred rezervovaná.
 • Batožina vyššej hodnoty sa prepravuje len na vlastnú zodpovednosť cestujúceho. Dopravca nezodpovedá za príručnú batožinu. Na batožine musí byť zreteľne napísané meno, priezvisko, adresa a telefón.
 • Dopravca odporúča uzatvoriť cestovné poistenie batožiny individuálne.
 • Cestujúci musia ihneď pri preberaní zaplatenej batožiny reklamovať ich stratu alebo poškodenie u vodiča a nechať si od neho túto skutočnosť potvrdiť. Cestujúci musia do 3 dní po skončení danej cesty škodu vyčísliť a písomne požiadať o jej náhradu u dopravcu, ktorý vykonal prepravu.
 • Ak nedôjde k nahláseniu straty alebo poškodenia batožiny vyššie uvedeným spôsobom, zaniká cestujúcemu právo na náhradu škody.
 • Stratená alebo zabudnutá batožina sa uchová maximálne 1 mesiac a cestujúci si túto musí vyzdvihnúť u dopravcu, ktorý vykonal prepravu. Cestujúci musia rešpektovať nariadenia platné v cieľových a tranzitných krajinách, vrátane predpisov a nariadení týkajúcich sa:
 • cestovania, vstupných a výstupných dokladov a ostatných relevantných predpisov;
 • colných predpisov a opatrení;
 • nariadenia finančných a ostatných štátnych orgánov, vzťahujúcich sa k jeho osobe, vrátane zapísanej a príručnej batožiny;
 • Dopravca nezodpovedá za cestujúcich, ktorí nerešpektujú tieto podmienky.
 • Ak vodič zistí, že cestovné doklady cestujúcich sú neúplné alebo neplatné, je oprávnený cestujúceho neprijať k preprave.
 • Cestujúcich, ktorých odbavenia orgánov colnej a pasovej kontroly sa pretiahne cez časy uvedené v cestovnom poriadku, je šofér oprávnený bez náhrady vylúčiť z prepravy. Cestujúci musia rešpektovať pokyny šoféra týkajúce sa časov odchodu z jednotlivých zastávok, hraničných priechodov, odpočívadiel atď. Nie je možné čakať na cestujúcich, ktorí sa oneskoria. Cestujúci, ktorí zmeškajú odchod mikrobusu, si musia sami uhradiť všetky im vzniknuté dodatočné náklady. Dopravca je oprávnený bez náhrady vylúčiť z prepravy cestujúcich, ktorí porušujú pravidlá našej firmy. Dopravca je ďalej oprávnený bez náhrady vylúčiť cestujúcich, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo drog alebo, ktorých znečistený odev môže byť na ťarchu ostatným cestujúcim, alebo nerešpektujú pokyny personálu povereného prepravou. Dopravca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené meškaním alebo zrušením spoja alebo za nerealizovanie následných služieb.
 • Dopravca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené „z vyššej moci“.
 • V ostatných prípadoch sa postupuje podľa platných právnych predpisov. Fajčenie je v mikrobusoch zakázané. Deti do 15 rokov sa prepravujú len v sprievode dospelých alebo bez sprievodu, ak je to vopred s našou spoločnosťou dohodnuté. Mládež od 15 do 18 rokov musí mať písomný súhlas s cestou od rodičov alebo zákonného zástupcu, ktorý musí odovzdať šoférovi pred nástupom do mikrobusu. -UPOZORNENIE!! V prípade, že z nejakých dôvodov počas jazdy vystúpite z mikrobusu (napríklad vystúpite na hranici), zaplatenú sumu nevrátime!

Ochrana osobných údajov

 • Nepredávame, neprenajímame ani iným spôsobom nezdieľame osobné informácie (meno, priezvisko, mail, telefónne číslo ..atď.) so žiadnou treťou stranou, okrem prípadov, keď sme napríklad presvedčení o našej povinnosti takto konať podľa zákona.
Category